PHP Developer

Hà nội

Kỹ thuật

Full-time

  Facebook   Google

- Triển khai các giải pháp ứng dụng trên nền tảng PHP

- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống;

- Làm thiết kế chi tiết và viết các tài liệu kỹ thuật khi được yêu cầu;

- Code và thực hiện Unit test theo tài liệu thiết kế từ đội BA

- Tham gia vào quá trình phát triển cho dự án ở thị trường Nhật Bản;

- Tham gia vào các hoạt động review tài liệu thiết kế cũng như mã nguồn.

Application form

Full Name *
Email Address *
Offices *
Hà nội
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit